[]

Terms Of Service

Regulamin usługi bugilo.pl z dnia 1 października 2015 roku

Niniejszy Regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady korzystania i funkcjonowania Usługi świadczonej przez Usługodawcę na stronie www.bugilo.pl, udostępnionej przez spółkę Bugilo Sp. z o.o., z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Broniewskiego 4/14, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000437790, posiadającą numer REGON 341349773, numer NIP 556-275-28-60.

Definicje

Pojęcia wskazane w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

Regulamin
oznacza niniejszy Regulamin, który dostępny jest na stronie www.bugilo.pl
Usługodawca
oznacza spółkę Bugilo Sp. z o.o., z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Broniewskiego 4/14, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000437790, posiadającą numer REGON 341349773, numer NIP 556-275-28-60
Usługobiorca
oznacza Przedsiębiorcę
Przedsiębiorca
oznacza osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która prowadzi działalność gospodarczą i korzysta z Usługi
Użytkownik
oznacza każdą osobę korzystającą z Usługi w ramach Konta Usługobiorcy
Klient
oznacza każdą osobę korzystającą z darmowej Usługi.
Rejestracja
oznacza wypełnienie formularza na stronie www.bugilo.pl, niezbędnego do korzystania z Usługi i dokonywania płatności, wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Usługi zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2014, poz. 1182 ze zmianami)
Usługa
oznacza usługi świadczone przez Usługodawcę
Administrator Danych Osobowych
oznacza administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2014, poz. 1182 ze zmianami); Administratorem jest Usługodawca
Cennik
oznacza cennik udostępniony w niniejszym Regulaminie lub na stronie www.bugilo.pl
Umowa
oznacza Umowę dotyczącą Usług, zawartą w wyniku przeprowadzenia procesu Rejestracji
Okres rozliczeniowy
oznacza miesiąc w rozumieniu elektronicznego systemu płatności Paypal
Konto
oznacza konto założone przez Klienta albo Usługobiorcę podczas Rejestracji, do którego dostęp zapewniany jest przez Usługodawcę oraz za pomocą którego Klient lub Usługobiorca może korzystać z Usług
Subskrypcja Paypal
oznacza rozliczanie Usługobiorcy i Usługodawcy za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Paypal; subskrypcja oznacza, że kwota należna za Usługi za Okres rozliczeniowy pobierana jest automatycznie z konta Usługobiorcy
Siła wyższa
oznacza niemożliwą do przewidzenia, wyjątkową sytuację lub zdarzenie niezależne od woli Usługodawcy, uniemożliwiające Usługodawcy wypełnienie jego zobowiązań wynikających z Umowy
Google Apps
oznacza zestaw usług świadczonych przez firmę Google

Postanowienia ogólne i zakres Umowy

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy Usługi na stronie www.bugilo.pl, na zasadach i w zakresie określonym w Regulaminie, które to czynności stanowią usługę świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2013, poz. 1422 ze zmianami).
 2. Dostęp do Usługi umożliwia Usługobiorcy samodzielne zarządzanie projektami, w szczególności umożliwia przeprowadzanie procesów biznesowych związanych z zarządzaniem zadaniami, zarządzaniem pracownikami i rozliczeniami z nimi, harmonogramowaniem, badaniem rentowności projektów w tym analizą kosztów i przychodów.
 3. Usługobiorca w ramach swojego Konta w przypadku wykupu:
  1. Pakietu Standard może dodawać do dziesięciu Użytkowników (aby dodać kolejnych Użytkowników należy wykupić Pakiet Premium),
  2. Pakietu Premium może dodawać dowolną liczbę Użytkowników.
 4. Każdy klient ma możliwość korzystania ze świadczonej Usługi za darmo. W ramach darmowej Usługi Klient może poprzez Konto dodawać do pięciu Użytkowników.
 5. Usługobiorca w okresie obowiązywania Umowy, ma dostęp do bezpłatnych aktualizacji wprowadzonych do Usługi.
 6. Aktualne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usługi to: system operacyjny Windows z najnowszą wersją przeglądarki Google Chrome lub Firefox. Usługa działa również na wszystkich innych konfiguracjach, jednakże Usługodawca nie gwarantuje, że będzie działać prawidłowo. Usługodawca zastrzega możliwość wprowadzania zmian do wymagań technicznych i nie stanowią one zmiany Regulaminu lub Umowy. Koszty dostosowania się do wymogów technicznych ponosi Usługobiorca lub Klient.

Procedura zawierania Umowy i jej realizacja

 1. W celu skorzystania z darmowej Usługi, Klient zobowiązany jest zalogować się na stronie www.bugilo.pl poprzez konto Google Apps lub poprzez formularz dostępny na stronie. Zalogowanie do Usługi oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 2. Klient ma możliwość przekształcenia Usługi darmowej w Usługę płatną.
 3. Usługobiorca poprzez Rejestrację potwierdza i oświadcza, że:
  1. zapoznał się z Regulaminem, Cennikiem, wymogami technicznymi i je akceptuje (zatwierdzenie checkbox),
  2. posiada status Przedsiębiorcy i nie jest konsumentem,
  3. dane wprowadzone podczas Rejestracji są prawdziwe,
  4. posiada konto w serwisie Paypal,
  5. wyraża zgodę na dokonywanie rozliczeń za pomocą subskrypcji w serwisie Paypal (Subskrypcja Paypal),
  6. jest Przedsiębiorcą.
  Wprowadzenie podczas Rejestracji nieprawdziwych danych może powodować powstanie po stronie Usługobiorcy odpowiedzialności karnej lub cywilnej.
 4. Wraz z dokonaniem logowania Klient lub Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta.
 5. Usługobiorca decyduje się na korzystanie z Usługi z góry na jeden Okres rozliczeniowy. Okres rozliczeniowy odnawia się automatycznie z upływem poprzedniego okresu rozliczeniowego. Usługobiorca chcąc zrezygnować z Usługi (rozwiązanie Umowy) powinien dokonać anulowania Subskrypcji Paypal przed rozpoczęciem kolejnego Okresu rozliczeniowego. Anulowanie Subskrypcji Paypal jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy z upływem ostatniego opłaconego Okresu rozliczeniowego.
 6. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Klient lub Usługobiorca:
  1. w sposób rażący narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub
  2. podejmuje działania w celu uzyskania nieuprawnionego dostępu do Usługi lub
  3. podejmuje działania zagrażające bezpieczeństwu danych zebranych w Usłudze, lub
  4. korzystając z Usługi dokonuje czynności niezgodnych z prawem.
  W wyniku wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, Klient lub Usługobiorca tracą dostęp do Usługi. Wypowiedzenie Umowy ze skutkiem natychmiastowym nie stanowi podstawy do zwrotu uiszczonych opłat.
 7. Usługobiorca i Klient zobowiązują się do poinformowania Użytkowników o treści Regulaminu. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz Umowy.
 8. Bez pisemnej zgody Usługodawcy, Usługobiorca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią.
 9. Usługobiorca nieodpłatnie udziela Usługodawcy prawa do bezterminowego wykorzystywania nazwy i loga Usługobiorcy na stronie www.bugilo.pl i materiałach reklamowych Usługodawcy wyłącznie w celach promocji Usługi.
 10. Rozwiązanie Umowy może nastąpić w każdym czasie, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5
 11. Usunięcie Konta jest możliwe po rozwiązaniu Umowy, na podstawie oświadczenia Usługobiorcy przesłanego pocztą elektroniczną na adres mailowy Usługodawcy. Usługodawca zastrzega możliwość zachowania adresu poczty mailowej Usługobiorcy, faktur i danych dotyczących rozliczeń.

Sposób i termin zapłaty

 1. Klient korzystający z darmowej Usługi nie jest zobowiązany do wnoszenia opłat określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Za korzystanie z Usługi przez Usługobiorcę, Usługodawca pobiera opłaty określone w niniejszym Regulaminie lub na stronie www.bugilo.pl.
 3. Koszt korzystania z Usługi za jeden Okres rozliczeniowy wynosi:
  1. Pakiet Standard - 65 zł (słownie sześćdziesiąt pięć złotych 00/100) netto,
  2. Pakiet Premium - 99 zł (słownie dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) netto.
 4. Wszystkie ceny podawane są bez podatku Vat. Usługodawca na wystawianej fakturze Vat doliczać będzie podatek od towarów i usług (Vat) według aktualnie obowiązujących stawek.
 5. Rozliczenie następuje wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego serwisu płatności Paypal (Subskrypcja Paypal). Usługobiorca zawierając Umowę oświadcza, że posiada konto w serwisie Paypal.
 6. Opłata za korzystanie z Usługi zostaje naliczana automatycznie z góry za jeden Okres rozliczeniowy.
 7. Faktury Vat wystawiane są automatycznie na dane wskazane przez Usługobiorcę podczas Rejestracji i udostępniane na Koncie Usługobiorcy oraz przesyłane pocztą elektroniczną na adres e-mailowy wskazany podczas Rejestracji.
 8. Usługobiorca niniejszym zgadza się na otrzymywanie faktur w postaci elektronicznej.
 9. Oczekiwanie na zarejestrowanie płatności w elektronicznym systemie płatności Paypal wynika z regulaminu serwisu Paypal i może trwać od kilku minut do kilkudziesięciu godzin. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z oczekiwania na zarejestrowanie płatności.

Treści o charakterze bezprawnym

 1. Klient, Usługobiorca nie mogą wykorzystywać Usługi do prowadzenia działań o charakterze bezprawnym, w szczególności zabronione jest wprowadzanie do Usługi treści bezprawnych. Usługobiorca odpowiada za działania Użytkowników jak za działania własne.
 2. Usługodawca, który uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę może uniemożliwić dostęp do tych danych lub do Konta. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych lub do Konta.

Odpowiedzialność Usługodawcy i reklamacja

 1. Usługodawca podejmuje działania i dokłada należytej staranności, w celu zapewnienia poprawnego i nieprzerwanego działania Usługi. Za niemożność korzystania z Usługi i powstałe z tego tytułu szkody, Usługobiorcy nie przysługuje rekompensata.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z decyzji, które Usługobiorca podjął w wyniku korzystania z Usługi.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z udostępnienia danych Usługobiorcy lub uzyskania dostępu do Konta przez osobę trzecią, w tym niemożność korzystania w tej sytuacji z Usługi przez Usługobiorcę. Ograniczenie wymienione w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy sytuacji, w której osoba trzecia uzyskała dostęp do Konta z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego działania Usługi, utraty wprowadzonych danych, braku dostępu do Usługi, w szczególności jeśli szkoda wynika z awarii oprogramowania lub awarii sprzętowych.
 5. Usługobiorca niniejszym godzi się na niemożność korzystania z Usługi:
  1. z powodów niezależnych od Usługodawcy, w szczególności z powodu Siły wyższej,
  2. z powodów związanych z awarią łączy internetowych, serwera i innych awarii sprzętowych i programistycznych,
  3. z powodu dokonywania modyfikacji, konserwacji czy aktualizacji Usługi przez Usługodawcę przez czas nie dłuższy niż 40 (czterdzieści) godzin miesięcznie.
  W wyniku wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, Klient lub Usługodawca tracą dostęp do Usługi. Wypowiedzenie Umowy ze skutkiem natychmiastowym nie stanowi podstawy do zwrotu uiszczonych opłat.
 6. Wskazane przez Klienta lub Usługobiorcę wady w Usługach, będą usuwane przez Usługodawcę wyłącznie w miarę doskonalenia usługi. Usługodawca nie jest zobowiązany do usuwania wad w określonym trybie, a Klientowi lub Usługobiorcy nie przysługuje żądanie naprawy wad w określonym terminie.
 7. W każdej sprawie związanej z Usługą, Usługobiorca może kontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem numeru telefonu lub adresu mailowego wskazanego na stronie www.bugilo.pl.
 8. Reklamacja może być złożona wyłącznie za pośrednictwem adresu mailowego wskazanego na stronie www.bugilo.pl. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta lub Usługobiorcy oraz dokładny opis zgłaszanej usterki wraz ze zrzutem ekranu ukazującym zgłaszaną usterkę. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca może zwrócić się do Usługobiorcy o ich uzupełnienie.
 9. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia jej otrzymania bądź od dnia jej uzupełnienia. Odpowiedź na reklamację zostaje udzielona w formie elektronicznej.
 10. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Usługobiorca wyraża zgodę na dokonywanie podglądu Konta, wyłącznie w celu zlokalizowania i usunięcia usterki. Usługodawca nie będzie wykorzystywał danych uzyskanych w wyniku podglądu Konta w innych celach niż wskazane w zdaniu poprzedzającym.

Dane osobowe oraz zachowanie poufności

 1. Dane osobowe zebrane w związku z wykonywaniem Usługi będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, niezbędnego kontaktu i funkcjonowania Usługi zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2014, poz. 1182 ze zmianami).
 2. Dane pozyskane podczas świadczenia Usługi, wykorzystywane są w celu prawidłowej oraz sprawnej realizacji Usług, w celach statystycznych (Google Analytics) oraz archiwalnych. Dane nie są wykorzystywane do żadnych innych celów niż związanych z Usługą. Usługodawca nie udostępnia danych osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji wynikających z obowiązującego prawa lub wynikających ze współpracy z dostawcami usług niezbędnej do prawidłowego świadczenia Usługi.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia Usługi. Usługobiorca ma możliwość przeglądania, dokonywania zmian i usuwania danych wprowadzonych do Konta podczas Rejestracji.
 4. Usługobiorca może wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera, zawierającego informacje handlowe.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji o charakterze poufnym, dotyczących Klienta lub Usługobiorcy, uzyskanych w związku z zawarciem i wykonaniem niniejszego Regulaminu lub Umowy. Usługodawca nie może wykorzystywać jakichkolwiek informacji stanowiących tajemnicę Usługobiorcy w celu osiągnięcia własnych korzyści, nie wolno w żadnej formie przekazywać osobom trzecim, ani ich rozpowszechniać.
 6. Ujawnienie informacji, o których mowa w ust. 1, nie dotyczy sytuacji, gdy ujawnienie ich jest wymagane obowiązującymi przepisami prawa, a także nie dotyczy sytuacji, w których Usługodawca został zobowiązany do ujawnienia informacji na podstawie orzeczenia sądu lub decyzji właściwego organu, w związku z jakimkolwiek innym nakazem wynikającym z przepisów prawa lub toczącym się postępowaniem, prowadzonym przez właściwe organy.
 7. W związku z funkcjonowaniem strony www.bugilo.pl wykorzystywane są pliki cookies, które służą przechowywaniu danych na urządzeniu końcowym. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z Usługi, w szczególności służą podtrzymaniu sesji logowania Klienta lub Usługobiorcy oraz służą do zbierania danych statystycznych. Klient lub Usługobiorca w ustawieniach przeglądarki mogą zmienić zakres przechowywania plików cookies.

Zmiana regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin lub Cennik mogą być zmienione przez Usługodawcę.
 2. Zmieniony Regulamin lub Cennik zostaje ogłoszony na stronie www.bugilo.pl. Usługobiorca po zalogowaniu do Usługi otrzyma informację o wprowadzonych zmianach.
 3. Zmiana Regulaminu lub Cennika wchodzi w życie w terminie jednego miesiąca od dnia publikacji na stronie www.bugilo.pl.
 4. Brak akceptacji zmienionego Regulaminu lub Cennika jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy. Rozwiązanie Umowy następuje wraz z zakończeniem Okresu rozliczeniowego. Usługobiorca, który przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu lub Cennika nie anuluje Subskrypcji Paypal oświadcza, iż akceptuje wyżej wskazane zmiany.

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany danych Usługodawcy, w tym danych kontaktowych (numerów telefonów, adres e-mailowych), które nie stanowią zmiany Regulaminu. O zmianie danych Usługodawca poinformuje na stronie www.bugilo.pl.
 2. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z Umowy i Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
[]